Follow Fanfare Stroossen a.s.b.l.

Stay connected and receive the latest news and results.

Latest news

All news

Eis Partner

Häerzlech Wëllkomm op der Homepage vun der Fanfare Stroossen

Op eiser Homepage kënnt Dier Iech iwwert déi sëllegen Aktivitéite vun der Fanfare an de MusicKids informéieren.

Dir fannt hei interessant Fotosgallerien, eisen ofwiesslungsraiche Programm an Neiegkeeten.

 Maacht Iech an eis eng Freed, a kommt op eis Manifestatiounen ...  

 

 

750 Spectateuren... 2500.-€ fir den Télévie gesammelt ... e schéinen Erfolleg!!! Merci un iech all!!!

D'Foto vum Dag