Suivéiert Fanfare Stroossen a.s.b.l.

Bleift verbonnen an erhaalt déi neisten News a Resultater

Eis Partner

Häerzlech Wëllkomm op der Homepage vun der Fanfare Stroossen

Op eiser Homepage kënnt Dier Iech iwwert déi sëllegen Aktivitéite vun der Fanfare an de MusicKids informéieren.

 

Niewt aktuellen News fannt Dir hei ons flott Videoproduktiounen, eis interessant Fotosgallerien, eisen ofwiesslungsraiche Programm a villes méi ...

 

 Maacht Iech an eis eng Freed, a kommt op eis Manifestatiounen!  

 

Mir wënschen iech all alles Guddes a Léiwes am neie Joër!

A virun allem eng gudd Gesondheet!

D'Foto vum Dag

all eis Flyer, Brochuren, gi KLIMANEUTRAL geprint