Follow Fanfare Stroossen a.s.b.l.

Stay connected and receive the latest news and results.

Eis Partner

Häerzlech Wëllkomm op der Homepage vun der Fanfare Stroossen

Op eiser Homepage kënnt Dier Iech iwwert déi sëllegen Aktivitéite vun der Fanfare an de MusicKids informéieren.

Am Moment gëtt zwar nach um Site geschafft, mee geschwë fannt Dir hei interessant Fotosgallerien, den ofwiesslungsraiche Programm a vill aktuell Neiegkeeten.

Maacht Iech an eis eng Freed, a kommt op eis Manifestatiounen ...