Suivéiert Fanfare Stroossen a.s.b.l.

Bleift verbonnen an erhaalt déi neisten News a Resultater

Eis Partner

Häerzlech Wëllkomm op der Homepage vun der Fanfare Stroossen

Op eiser Homepage kënnt Dier Iech iwwert déi sëllegen Aktivitéite vun der Fanfare an de MusicKids informéieren.

 

Dir fannt hei ons flott Videoproduktiounen, eis interessant Fotosgallerien, eisen ofwiesslungsraiche Programm an all eis Neiegkeeten.

 

 Maacht Iech an eis eng Freed, a kommt op eis Manifestatiounen ...  

750 Spectateuren... 2500.-€ fir den Télévie gesammelt ... e schéinen Erfolleg!!! Merci un iech all!!!

D'Foto vum Dag

CONCERTS & more

all eis Flyer, Brochuren, gi KLIMANEUTRAL geprint