Et fällt dem Comité, dem Chef an de Musikanten net liicht fir Iech matzedeelen, datt eise Galaconcert 2020 opgrond vun de rezenten Entwécklungen an Zesummenhang mam Coronavirus ofgesot ginn ass.

Et fällt dem Comité, dem Chef an de Musikanten net liicht fir Iech matzedeelen, datt eise Galaconcert 2020 opgrond vun de rezenten Entwécklungen an Zesummenhang mam Coronavirus ofgesot ginn ass.