Mir prouwen erëm :)

Mir prouwen erëm :)

Am Respekt vun den aktuelle Covid-Bestëmmungen, hu mir Enn Januar rëm mat eise Prouwen ugefang.
Zwar just a klengen Ensemble vu 4 Leit, dat ass och nach net sou wéi soss ... mee ouni Musék kënne mir net :)